Barion Pixel
+

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Nyilatkozat

GYENGE Tiborné egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Feltáró u. 6.  adószáma: 68804288-1-40) a továbbiakban Adatkezelő) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelési tájékoztató célja 

Egyéni vállalkozóként legfőbb célom az ügyfelekkel, megrendelőkkel  a bizalmi viszony létrehozása, kiépítése, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, amit magamra nézve kötelezőnek tekintek. Fontos számomra a  megrendelő, érdeklődő természetes személyek adatkezelésének  átláthatóvá tétele. Kisvállalkozóként termékeimmel és ezen a téren is igyekszem a teljesség megteremtésére. Fontosnak tartom az ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden  biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Név: Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Feltáró u. 6.

E-mail: info@aranykarika.hu

Telefon: 36303889177 hétköznapokon: 9-17

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel e szabályzatban és a jelenleg hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió által meghatározott elvárásoknak. Gyenge Tiborné adatkezelésével kapcsolatosan az adatvédelmi irányelvek folyamatosan megtalálható http://aranykarika.hu  címen.

 Az Adatkezelő a tájékoztató jobbá tétele céljából fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról értesíti a közönségét. 

Az Adatvédelmi tájékoztatómban leírtak http://aranykarika.hu minden felhasználójára érvényesek.

Amennyiben kérdése lenne a közleménnyel kapcsolatban, írásban tegye meg az

info@aranykarika.hu címre.

Az adatkezelés célja és jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor:

-a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása,

-megrendelés felvétele, 

-vásárlás a http://aranykarika.hu

-megrendelt termékek vásárlóhoz történő eljuttatása.

A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel, és harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adom át, könyvelés és postázás céljából.

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

-hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);

-szerződéskötés;

-jogi kötelezettség teljesítése (pl. számlák megküldése könyvelő részére);

-érintett létfontosságú érdekének védelme (pl. várandós munkatárs egészségügyi kockázatai);

-közérdek vagy közhatalom gyakorlása (pl. TB-kifizetőhelyként üzemi baleseti táppénz nyilvántartása);

-jogos érdek érvényesítése (pl. céges autóba helyezett GPS, melynek használatával a cég vagyonát védjük, de óhatatlanul tároljuk a munkavállaló adatait is).

A fenti jogalapok közül az alábbiak szerint kezelem az adatokat:

- a honlapon történő kapcsolatfelvétel, illetve megrendelések felvétele csak az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges, mely hozzájárulás egy vagy több konkrét célra történő felhasználáshoz adhat felhatalmazást (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).;

- e-mail útján történő megkeresés alkalmával a hozzájárulást maga a megkeresés ténye, illetve az adatok önkéntes megadása képezi;

- amennyiben megrendelésre és teljesítésre kerül sor, az adatkezelés jogalapja hozzájárulásról szerződés kötésre módosul, erről az ÁSZF-ben tájékoztatom ügyfeleimet;

- A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Amennyiben ügyfelem  nem saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

http://aranykarika.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:http://aranykarika.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen nyilatkozat az alábbi jogszabályok alapján került kidolgozásra:

évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;​

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

A Szabályzatban az adatvédelmi szakkifejezések a következők:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

"adattovábbítás": az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

"nyilvánosságra hozatal": az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

"adattörlés": az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

"adatzárolás": az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

"adatmegsemmisítés": az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

"adatfeldolgozás": az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje és helye

 Adatgyűjtés a http://aranykarika.hu oldalon

Honlapon található vásárlási űrlap célja az online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon a nevet és e-mail címet, telefonszámot, postázási címet, számlázáshoz címet kérem személyes adatként megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem a hozzájárulás visszavonásáig.

Weboldalba beillesztett megrendelő űrlap segítségével történik a különböző termékeim megrendelése, a kapcsolatfelvétel velem. Ahhoz, hogy a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokhoz hozzájussak, a megrendelő teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, postacímét / számlázási címét kezelem. Ezek az adatok a szállítási időpont egyeztetéséhez is szükségesek. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, illetve szerződéskötés és jogi kötelezettségem teljesítése. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogi kötelezettségeknek , - a számlák megőrzési ideje-teljesítési idejéig (5 év) kezelem.

 A Számlázás, megrendelés során kezelt adatok

Vezetéknév

Keresztnév

Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

E-mail cím

Telefonszám

Megjegyzés mezőbe beírt információk

 

Az adatok összegyűjtése az

érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezeknek az adatoknak a  kezeléséhez.

A honlapon található beágyazott like gombok használatával a likeló beleegyezik az ezen keresztül történő adatok megosztásába.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. alapján a KATA egyéni vállalkozónak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 5 évig meg kell őrizni.

  

Személyes kapcsolatfelvétel

Vállalkozásom névjegye, és e-mail címem útján is megkeresnek megrendelőim illetve vásárlóim. Ezen esetekben szükséges a válaszadás. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, mely – vásárlás estén – szerződéskötésre módosul. Ezen adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. Telefonon csak tájékoztató jellegű beszélgetést folytatok, a megrendeléseket kizárólag a honlap megrendelésén keresztül fogadok.
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látom a hívő fél telefonszámát. Telefonszámot csak honlapon vagy a fenti módon megküldött e-mail útján történő hozzájárulás esetén mentek el. A hozzájárulást annak visszavonásáig kezelem.

Azokban az esetekben, amikor a terméket el kell készítenem a megrendelő kérésének megfelelően,, a megrendelést ( emailt)  kinyomtatva egy dossziéba helyezem. Miután elpostáztam a megrendelőlapot megsemmisítem.

  

Mi az a cookie?


Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 A cookie-k fajtái

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A cookie-k használata

 

A http://aranykarika.hu felületén Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatást. Ezeket a fájlokat a Felhasználó gépén tárolja. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, de a szolgáltataásom biztosításához szükségesek. A felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A http://aranykarika.hu oldal használatával a Felhasználó beleegyezik a cookie-k használatába.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja,  a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

 A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

 http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésem (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

honlap megrendelési űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel a megrendelők részéről;

személyes kapcsolatfelvételt követően (telefonon vagy e-mail útján);

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, egyszerű módon, ahogy a megadása történt.

Ha honlapon keresztül nem sikerül a leiratkozás, akkor ennek az email címre való jelzése után manuálisan törlöm.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt a részemről évente történő adatbázisom felülvizsgálata. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen tárolom.

Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat megbízóm nem adja át, adatai hiányában számlát nem áll módomban kiállítani, így lehetetlen szerződést kötnöm a megrendelővel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés nem jellemző vállalkozásomra, amennyiben előfordul, a köztünk létrejövő szerződés tartalmaz személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év tárolok jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen.

 Biztonsági intézkedések

Vállalkozói tevékenységem során kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom. Célom, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépemet jelszóval, valamint az Avast antivírus  programmal védem. Telefonomat  egy pin kód és egy rajzos minta azonosítást követően tudom használni. A Gmail-be, Facebook-ra azonosítást követően léphetek be.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tárhely szolgáltatás adta lehetőségeket , az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Külső adatfeldolgozók

 Az Adatkezelő tevékenységéhez külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. Az Adatkezelő harmadik félnek nem adják át az adatokat.A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. Az Adatkezelő harmadik félnek nem adják át az adatokat. 

  

Emailek fogadása és küldése:

 2040. Budaörs, Ébner György köz 4. Levelezési címünk: 2040. Budaörs, Pf. 148.
Telefon:(+36) 1 445 3400
E-mail: info@hypermatrix.cloud

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

 

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

 

 Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

Erste Bank

Cég elnevezése: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszám: Cg.:01-10-041054

Adószám: 10197879 – 4 – 44

SWIFT: GIBA HU HB (amennyiben 11 karakterű kódra van szükség: GIBAHUHBXXX)

GIRO: 19017004 – 00201160 – 00000000

LEI:549300XWJHRKLHU2PS28

GIIN: L99T2F.00040.ME.348

A Bank az engedélyhez kötött tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott I-2061/2004., E-III/669/2008, EN-III/M-614/2009, H-EN-I/1608/2012. számú engedélyekben meghatározottak alapján végzi.

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt szolgáltatás neve.

Az adattovábbítás célja: 

Az Adatkezelő folyószámlájának kezelése, és a bankszámla használatának során igénybe vett tevékenység.

Barion

A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

 Adatfeldolgozóim  listája:

Paller Endre egyéni vállalkozó
információrendszer programozó, gazdaságinformatikus
1092 Budapest, Ráday u. 60.
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Szlaszám:10404900-67525148-50481028
Adószám: 63478262-1-40
Nyilvántartási szám: 6617263
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.

Szolgáltató szolgáltatása (webáruház kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges felület biztosítása) megköveteli, hogy a Felhasználók által üzemeltett webáruházba regisztráló természetes személyek regisztráció során megadott személyes adatait Szolgáltató a tárhelyén tárolja. Ez esetben Szolgáltató a Felhasználó adatfeldolgozójának minősül, az adatokkal önállóan nem rendelkezik és a következő feltételekkel jár el:

A felhasználói adatbázisban Szolgáltató a felhasználói nevet, az érintett jelszavának titkosított kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, számlázási címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori és rendelés leadásánál használt IP címét tárolja el. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az érintett Felhasználó általi azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz, azaz Szolgáltató szolgáltatásának maradéktalan működéséhez.

A megadott adatok többségének módosítását Felhasználó Webáruházának felületén el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését kifejezetten az érintett, vagy Felhasználó kezdeményezheti.

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatfeldolgozás során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Szolgáltató az általa feldolgozott személyes adatokat külön erre a célra kialakított, jelszóval és jól körbehatárolt hozzáférési jogosultsággal védett szervereken tárolja, valamint ugyancsak jelszóval védett kliensgépeken kezeli. Az így kiépített informatikai rendszer, hálózat és abban alkalmazott informatikai eszközök egyaránt védelmet nyújtanak a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

 

Bődör Magdolna Ibolya-Könyvelő

8700 Marcali

Kaposvári út. 124.

Kezelt adatok:

 Kizárólag a számlázáshoz, könyveléshez szükséges személyes adatok.

Név

Cím

Az adatkezelés tartama:

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 5 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: ÁFA törvény 169. §-a

 

Magyar Posta Zrt. - SZÁLLÍTÁS

Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Kezelt adatok: Kizárólag a megrendelt, megvásárolt  termékek házhoz szállítása céljából.

Név

Cím

E-mail cím

Telefonszám

Adatkezelés tartama: A Magyar Posta adatvédelmi szabályzata szerint .

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő  az általa megismert adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a honlap felületét bérli.

Paller Endre egyéni vállalkozó
információrendszer programozó, gazdaságinformatikus
1092 Budapest, Ráday u. 60.
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Szlaszám:10404900-67525148-50481028
Adószám: 63478262-1-40
Nyilvántartási szám: 6617263
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.

 

A szerver üzemeltetője  technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján az aranykarikagravir@gmail.com e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatom, hogy a szerződés, megrendelés  teljesítéséhez szükséges és

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjam a  rendelését teljesíteni.

 Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Bődör Magdolna Ibolya-Könyvelő

8700 Marcali

Kaposvári út. 124.

Kezelt adatok:

 Kizárólag a számlázáshoz, könyveléshez szükséges személyes adatok.

Név

Cím

Az adatkezelés tartama:

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 5 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: ÁFA törvény 169. §-a

Magyar Posta Zrt. 

Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Kezelt adatok: Kizárólag a megrendelt, megvásárolt  termékek házhoz szállítása céljából.

Név

Cím

E-mail cím

Telefonszám

Adatkezelés tartama: A Magyar Posta adatvédelmi szabályzata szerint .

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 Az érintettek köre: A webáruházat használó valamennyi érintett.

 Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, vásárlás, szolgáltatás lebonyolítása érdekében.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

PANASZKEZELÉS

A webáruház ÁSZF oldalán található tájékoztató szerint.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím: Kapcsolattartás.

Telefonszám :Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím :Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A webshop-ban történt vásárlás és a weboldalon keresztül történt megrendelés után a minőségi kifogással élő vásárló, megrendelő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő és a szállításhoz, számlázáshoz, banki utaláshoz szükséges adatfeldolgozók kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Lásd Adatfeldolgozóim listája.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

*az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: aranykarikagravir@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

 a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

 köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” az  http://aranykarikagravir.superwebaruhaz.hu  weboldalt.

 Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon  kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

* A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

* 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

* 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

* 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

* 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

* 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

* 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

* A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését az Adatkezelőtől.

Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a hírlevelek láblécében található linken, vagy , email útján az info@aranykarika.hu -n.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 48. Gravírozó Műhely
  • 06-30 388 9177
  • info@aranykarika.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.